Khái niệm cổ tức là gì? Cổ tức được trả như thế nào

Khái niệm cổ tức là gì? Cổ tức được trả như thế nào

Nếu bạn đang không biết cổ tức là gì. Thì đây chính là bài viết minh bạch và đầy đủ nội dung nhất dành cho bạn. Qua bài viết này, Zax sẽ nói lên tất cả các vấn đề quan trọng mà bạn cần biết về cổ tức, để giúp tránh đi những sai lầm không đáng có khi đầu tư chứng khoán. Tất các các doanh nghiệp, công ty có đăng ký kinh doanh. Đều nhằm mục tiêu là tạo ra lợi nhuận cho toàn công ty. Và phần lợi nhuận này sẽ được sử dụng vào nhiều mục tiêu khác nhau của công ty và phần còn lại sẽ chia đều cho các cổ đông gọi là trả cổ tức.

Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu giúp cổ đông có tiền lại. Vậy hãy bắt đầu tìm hiểu cổ tức là gì nào.

Cổ tức là gì

Theo Khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ tức được hiểu là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh và trích lập các quỹ dự phòng gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông gọi là cổ tức.

Các hình thức chi trả cổ tức

Bao gồm các hình thức chi trả cổ tức như sau:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Nếu chi trả bằng tiền mặt. Thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản. Hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Trả cổ tức bằng cổ phần

Khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển, họ có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền.

Lưu ý: Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật doanh nghiệp 2020. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần. Dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

cổ tức là gì

Trả bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty

Hình thức này ít phổ biến hơn hai hình thức trên. Tuy nhiên tuỳ theo Điều lệ của mỗi công ty mà có thêm hình thức chi trả cổ tức này.

Cách thức chi trả cổ tức

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần. Thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông. Theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

  • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
  • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
  • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
  • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

trả cổ tức

Doanh nghiệp không trả cổ tức tiền mặt

Đôi khi không trả cổ tức tiền mặt chưa hẳn là xấu! Hãy nhớ rằng, Berkshire Hathaway của Warren Buffett chưa bao giờ trả cổ tức bằng tiền mặt. Ở những doanh nghiệp đang có tốc độ tăng trưởng cao thì ban lãnh đạo luôn ưu tiên sử dụng nguồn lợi nhuận để bổ sung vào vốn lưu động hoặc đầu tư cơ bản. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh.

Quan điểm chủ đạo ở đây là: “Ban lãnh đạo tin rằng việc giữ lại tiền để công ty kinh doanh sẽ tốt hơn việc hoàn trả lại tiền để cổ đông tự đầu tư” Ngược lại, bạn cần tránh xa những doanh nghiệp không đem lại giá trị cho cổ đông nhưng vẫn giữ lại lợi nhuận và không trả cổ tức tiền mặt.

Nguồn: Lawkey.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *